Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

6502 6f07 500
Reposted frombrumous brumous viapoppyseed poppyseed

February 18 2018

dressuicide
2263 d92a 500
Reposted fromflesz flesz viapoppyseed poppyseed
dressuicide
5987 760d
Reposted fromfungi fungi viapoppyseed poppyseed
dressuicide
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapoppyseed poppyseed
dressuicide
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
dressuicide

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapoppyseed poppyseed
dressuicide
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed

February 14 2018

6283 5fa3 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaCarridwen Carridwen
dressuicide

Zrobiłbym dla niej absolutnie wszystko. Zraniłbym każdego, kto doprowadziłby ją jeszcze raz do takiego płaczu. Spaliłbym dla niej całe miasta. 

— T.M. Frazier - "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaamilamija amilamija
dressuicide
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viapoppyseed poppyseed
dressuicide
Reposted frommrrru mrrru viajethra jethra
dressuicide

February 07 2018

dressuicide
4599 a876
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
dressuicide
7373 06c7
Reposted fromkrainakredek krainakredek viajethra jethra
dressuicide
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
dressuicide
6319 6ecc
Reposted fromchabril chabril viapoppyseed poppyseed

February 05 2018

9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafreeway freeway
dressuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl