Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

dressuicide
8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viapoppyseed poppyseed
dressuicide
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viapoppyseed poppyseed
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viajethra jethra
dressuicide
Reposted fromdreamadream dreamadream viajethra jethra
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajethra jethra
dressuicide
dressuicide
9365 44c0
Reposted fromsoftboi softboi viajethra jethra
dressuicide
8993 c807
Reposted frommeem meem viajethra jethra
dressuicide
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra

September 13 2018

dressuicide
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viainsanedreamer insanedreamer
dressuicide
dressuicide
9290 4241 500
Reposted fromu-dit u-dit viaverronique verronique
5880 93f8
dressuicide
Sukces osiągamy dzięki temu, czego nas nigdy nie uczono.
dressuicide
8766 c86e
Maybe the darkenes in your soul scared me more.
Reposted fromPoranny Poranny viajethra jethra

August 17 2018

dressuicide
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaabsurdalna absurdalna
dressuicide
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viawszystkodupa wszystkodupa
dressuicide
4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper vianoticeable noticeable
dressuicide
1412 fd88 500

August 03 2018

dressuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl